Do 31. ledna  je nutné podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Do 31. ledna je nutné podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Koho se tato povinnost týká?
Přiznání к dani z nemovitých věcí není třeba podávat každý rok, podává se jedenkrát, pokud nedošlo ke změně ovlivňující stanovení daně, zejména ke změně výměry nebo druhu pozemku, změně v užívání zdanitelné stavby nebo к nástavbě o další nadzemní podlaží nebo zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přistavěním.
Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31 ledna zdaňovacího období. 

Daň z nemovitých věcí se přiznává z pozemků a ze staveb. Je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
Poplatníkem daně z nemovitých věcí je
- vlastník, spoluvlastník. 
U pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem poplatníkem je 
- nájemce nebo pachtýř. 
U pozemků u nichž není znám vlastník poplatníkem je 
- uživatel.

Následky porušení povinnosti podat daňové přiznání se řídí § 250 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Správce daně uloží poplatníkovi zejména pokutu za opožděné tvrzení daně, penále, úrok z prodlení.
Správce daně může mimo jiné zřídit zástavní právo к majetku daňového subjektu к zajištění jím neuhrazené daně dle §170 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
-------------
Více informace naleznete na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci
nebo využijte služeb daňového poradce:
Madina Nurmatova daňový poradce (5285) nurmatova@lekvi.cz 
tel: 212 242 149

Nechte nám kontaktní údaje a my Vám poskytneme konzultace